Resultater fra kartleggingsundersøkelse

Kartleggingsundersøkelsen om flomskader etter «Hans» høsten 2023

Bakgrunn
19.mai 2024 sendte Mjøsa Båtforbund (MBF) ut en kartleggingsundersøkelse vedrørende flomskader etter ekstremværet «Hans» til alle medlemsforeninger. Svarfristen var 15.juni. Innkomne svar og data ble gjennomgått i styremøte i Mjøsa Båtforbund 2.juli. Undersøkelsen besto av totalt 9 spørsmål, i kombinasjon mellom flervalg-spørsmål, skala, kortsvar og langsvar.

Data
Ved svarfristens utløp var det kun 9 medlemsforeninger som hadde besvart kartleggingen. Av totalt 32 medlemsforeninger gir ikke dette de beste dataene, men MBF ønsker likevel å publisere hovedtrekkene av resultatene, da det til tross for få besvarelser kommer frem interessante funn.

Resultatene under identifiserer ikke medlemsforeninger eller forsikringsselskaper, men omtaler resultatene generelt. Blant de 9 besvarelsene er hele 6 ulike forsikringsselskap involvert.  

Resultater

  • Svært mange foreninger rapporterer at de rakk å iverksette flomtiltak, og at det begrenset skadene i stor grad. Kun én forening oppgir at de ikke rakk å iverksette flomtiltak og at det fikk store konsekvenser for skadene som oppsto
  • Av de foreningene som oppgir at de har vært i kontakt med forsikringsselskap grunnet flomskader, var samtlige i kontakt underveis eller i etterkant av flommen, ingen i forkant. De fleste ventet til etter at skade oppsto, men to foreninger kontaktet forsikringsselskapet underveis i flommen, men før skader oppsto
  • 7 av 9 foreninger oppgir at de opplever at foreningens egeninnsats for å begrense skadene verdsettes fra forsikringsselskapet
  • De fleste foreningene oppgir at det mest utfordrende i dialogen med forsikringsselskapet var at det tok for lang tid før skadene ble taksert
  • 7 av 9 foreninger oppgir at de er tilfreds med forsikringsoppgjøret etter flommen, mens resterende venter fortsatt på avgjørelse i sin sak
  • 2 av 9 foreninger vurderer å bytte forsikringsselskap etter «Hans», mens resten ikke vurderer det eller ikke har diskutert det

Tips og råd
På spørsmål om læringspunkter kommer det frem flere interessante punkter, som MBF velger å sammenslå til følgende 3 råd og anbefalinger til medlemsforeningene:

  1. Etabler en beredskapsplan for flom (sjekkliste) med beskrivelse av hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes på ulike flomnivåer eller -prognoser
  2. Etabler flomlager og utstyrskasse. Underveis i flom kan det være vanskelig å skaffe materiell lokalt. Utstyr på lager vil kunne brukes gang på gang.
  3. Vær tidlig ute. Tidlige tiltak forhindrer mange skader. Ikke undervurder prognosene.