Fritidsbåttrafikk i anleggsområdet på Minnesund

Oppdatert informasjon, mai 2020:

  • Seilingsleden mellom fyllingene er nå markert med kardinalbøyer (nord og sør kardinal). Disse bøyene er utstyrt med lyskarakterestikker for å sikre synlighet på natten. I tillegg er fyllingene merket med totalt 10 stk. gule spesialmerker. Det er strengt forbudt å trafikkere på innsiden av disse bøyene. Dette kan medføre stor risiko i forbindelse med arbeidet som utføres på fyllingene. All gjennomseiling skal foregå mellom oppsatte kardinaler.
  • Kardinalbøyer og gule spesialmerker er synlig i elektronisk fritidsbåtkart NAVIONICS BOATING (https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@6&key=%7BccrJgzlbA)
  • I perioder vil det måtte pågå arbeid i seilingsleden (mellom kardinalene). I slike perioder kan gjennomseilingsleden bli helt stengt, delvis stengt eller innskrenket. Etter avtale med utførende entreprenør PNC skal all aktivitet i seilingsleden foregå med fartøyer/rigger/lektere som er godt merket med lanterner og dekksbelysning.
  • Peleriggen vil i perioder forflytte seg frem og tilbake i seilingsleden. I periodene hvor peleriggen skal arbeide på samme sted over flere dager vil merking (bøyer) flyttes tilsvarende.
  • Mjøsa Båtforbund anmoder om generell varsomhet og redusert fart i området.
  • Mjøsa Båtforbund har en god løpende dialog med PNC og Bane Nor, og vil informere fortløpende ved endringer.Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med Mjøsa Båtforbund (post@mjosabatforbund.no) eller PNC v/ HMS Koordinator Inge Vala (tlf: 412 21 981 / inge.vala@pnc-norge.no)


Opprinnelig innlegg:

Som kjent bygges det ny jernbanebru over Minnevika. Anleggsarbeidene begynte i august 2019 og ny jernbanebru vil etter planen stå ferdig høsten 2022. Mjøsa Båtforbund (MBF) har denne høsten deltatt på flere dialogmøter med Bane NOR og entreprenør Hæhre/PNC, og endelig har vi fått mer konkrete svar på hvordan båtfolket skal forholde seg til byggeprosjektet.

Gjennomseiling:
2020: Leden er i utgangspunktet åpen.
Ved sikkerhetsmessige behov vil seilingsleden kunne bli stengt i perioder.
2021: Leden planlegges å være åpen, men fremdriftsplanen avgjør dette. Avklaring for sesongen 2021 vil komme høsten 2020.
Sesong defineres som månedene juni, juli, august.


Bane NOR opplyser følgende punkter:
• Gjennomseilingsled/område vil bli merket med bøyer.
• Under perioder da leden er stengt vil det sannsynligvis bli benyttet lenser og bøyer for å stenge. Vakthold vil bli vurdert. Dette av sikkerhetsmessige årsaker for båtfolket.
• Under anleggsperioden kan det være noe kryssende anleggstrafikk over leden. Dette kan medføre korte stengeperioder.
• Anleggsfyllinger bygges nå i Minnevika. Når fyllingene er ferdig bygget vil avstanden imellom dem være ca. 225 meter. Fyllingene skal tas vekk når brua er ferdig bygget. Båtfolket oppfordres til å holde god avstand til arbeidsfyllingene.
• Brua skal bygges med såkalt «svevende peler», dette fordi at det ikke finnes fast fjell i grunnforholdene. Hver brupilar vil ha ulikt antall peler i forskjellige retninger ned i sand, leire og mudder. Summen av alle peler vil gi hvert brukar stabilitet og styrke.
• Overbyggingen av brua vil utføres med en spesialbygd støpevogn. Under støping over gjennomseilingsleden vil den bli stengt. I henhold til nåværende fremdriftsplan skal ikke hovedspennet støpes i sommermånedene, men dette kan endres. Brua skal støpes fra sør mot nord.
• Det er per dags dato ikke avklart om entreprenøren vil ta fellesferie i 2020.
• Skibladner vil ikke kunne seile igjennom anleggsområdet i byggeperioden.
• Bane NOR vil gå i dialog med Redningsselskapet, Røde Kors og Øvre Romerike Brannvesen med hensyn på beredskapsmessige gjennomseilingsmuligheter.