Fritidsbåttrafikk i anleggsområdet på Minnesund

VIKTIG PÅMINNELSE:
Anleggsområdet på Minnesund er trangt farvann. Bane Nor og Mjøsa Båtforbund vil minne om at fartsgrensen innenfor anleggsområdet er 5 KNOP. Av hensyn til anleggarbeidet, arbeidsbåter, pågående dykkerarbeider og av hensyn til andre passerende fritidsfartøyer ber vi alle om å følge fartsgrensen og vise aktsomhet i farvannet.

Oppdatert informasjon, 03.07.20:

  • Pelerigg/lekter er nå flyttet ytterligere østover, til neste arbeidsakse. Bøyer er justert slik at kardinaler fremdeles indikerer trygg seilingsled. Videre utover sommeren vil lekteren bevege seg videre mot øst.

Viktig informasjon:

  • Seilingsleden mellom fyllingene er nå markert med kardinalbøyer (nord og sør kardinal). Disse bøyene er utstyrt med lyskarakterestikker for å sikre synlighet på natten. I tillegg er fyllingene merket med totalt 10 stk. gule spesialmerker. Det er strengt forbudt å trafikkere på innsiden av disse bøyene. Dette kan medføre stor risiko i forbindelse med arbeidet som utføres på fyllingene. All gjennomseiling skal foregå mellom oppsatte kardinaler.
  • Kardinalbøyer og gule spesialmerker er synlig i elektronisk fritidsbåtkart NAVIONICS BOATING (https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@6&key=%7BccrJgzlbA)
  • I perioder vil det måtte pågå arbeid i seilingsleden (mellom kardinalene). I slike perioder kan gjennomseilingsleden bli helt stengt, delvis stengt eller innskrenket. Etter avtale med utførende entreprenør PNC skal all aktivitet i seilingsleden foregå med fartøyer/rigger/lektere som er godt merket med lanterner og dekksbelysning.
  • Peleriggen vil i perioder forflytte seg frem og tilbake i seilingsleden. I periodene hvor peleriggen skal arbeide på samme sted over flere dager vil merking (bøyer) flyttes tilsvarende.
  • Mjøsa Båtforbund anmoder om generell varsomhet og redusert fart i området.
  • Mjøsa Båtforbund har en god løpende dialog med PNC og Bane Nor, og vil informere fortløpende ved endringer.Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med Mjøsa Båtforbund (post@mjosabatforbund.no) eller PNC v/ HMS Koordinator Inge Vala (tlf: 412 21 981 / inge.vala@pnc-norge.no)


Opprinnelig innlegg:

Som kjent bygges det ny jernbanebru over Minnevika. Anleggsarbeidene begynte i august 2019 og ny jernbanebru vil etter planen stå ferdig høsten 2022. Mjøsa Båtforbund (MBF) har denne høsten deltatt på flere dialogmøter med Bane NOR og entreprenør Hæhre/PNC, og endelig har vi fått mer konkrete svar på hvordan båtfolket skal forholde seg til byggeprosjektet.

Gjennomseiling:
2020: Leden er i utgangspunktet åpen.
Ved sikkerhetsmessige behov vil seilingsleden kunne bli stengt i perioder.
2021: Leden planlegges å være åpen, men fremdriftsplanen avgjør dette. Avklaring for sesongen 2021 vil komme høsten 2020.
Sesong defineres som månedene juni, juli, august.


Bane NOR opplyser følgende punkter:
• Gjennomseilingsled/område vil bli merket med bøyer.
• Under perioder da leden er stengt vil det sannsynligvis bli benyttet lenser og bøyer for å stenge. Vakthold vil bli vurdert. Dette av sikkerhetsmessige årsaker for båtfolket.
• Under anleggsperioden kan det være noe kryssende anleggstrafikk over leden. Dette kan medføre korte stengeperioder.
• Anleggsfyllinger bygges nå i Minnevika. Når fyllingene er ferdig bygget vil avstanden imellom dem være ca. 225 meter. Fyllingene skal tas vekk når brua er ferdig bygget. Båtfolket oppfordres til å holde god avstand til arbeidsfyllingene.
• Brua skal bygges med såkalt «svevende peler», dette fordi at det ikke finnes fast fjell i grunnforholdene. Hver brupilar vil ha ulikt antall peler i forskjellige retninger ned i sand, leire og mudder. Summen av alle peler vil gi hvert brukar stabilitet og styrke.
• Overbyggingen av brua vil utføres med en spesialbygd støpevogn. Under støping over gjennomseilingsleden vil den bli stengt. I henhold til nåværende fremdriftsplan skal ikke hovedspennet støpes i sommermånedene, men dette kan endres. Brua skal støpes fra sør mot nord.
• Det er per dags dato ikke avklart om entreprenøren vil ta fellesferie i 2020.
• Skibladner vil ikke kunne seile igjennom anleggsområdet i byggeperioden.
• Bane NOR vil gå i dialog med Redningsselskapet, Røde Kors og Øvre Romerike Brannvesen med hensyn på beredskapsmessige gjennomseilingsmuligheter.